Polityka prywatności i wykorzystywanie plików cookies w serwisie internetowym sklepzielnik.pl

Jakie są podstawowe cele przyjętej przez Wojciecha Błażejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Błażejewski Wojciech Błażejewski, z siedzibą w Poznaniu, polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w naszych serwisie internetowych?

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenie: sklepzielnik.pl został stworzony i przyjęty przez Wojciecha Błażejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Błażejewski Wojciech Błażejewski, z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7773320093 w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis,
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tym Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwanego „Rozporządzeniem ogólnym”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Serwis i w jaki sposób są wykorzystywane?

Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy badaniach ankietowych zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach (patrz również odpowiedź na następne pytanie).

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba, że: po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Przypominamy, że Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 28 Rozporządzenia ogólnego.

Co to jest plik cookie?

Zanim wyjaśnimy to pojęcie, informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies w serwisie sklepzielnik.pl?

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in. monitoring dostępności usług. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku, przywrócenie sesji użytkownika, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo; ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 1. monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 2. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 3. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.
 4. potrzebne do analizy korzystania z Serwisu;
 5. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 6. kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 7. badanie zapisów na newslettery;
 8. wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 9. wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 10. integracja z portalem społecznościom;

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics

Jak można zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

W jaki sposób Administrator chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?

Zastrzegamy, że Serwis nie zbiera, nie monituje, ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.

Jakie zabezpieczenia stosuje Administrator?

Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników serwisu sklepzielnik.pl zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym.

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności?

Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

Zachęcamy, zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: ul. Świętochny 15  61-055 Poznań