Sklep internetowy sklepzielnik.pl, dostępny pod adresem internetowym https://sklepzielnik.pl, prowadzony jest przez Wojciecha Błażejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Błażejewski Wojciech Błażejewski, z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7773320093

§1

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Błażejewski Wojciech Błażejewski, z siedzibą w Poznaniu wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7773320093

 2. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklepzielnik.pl

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatność

 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów

 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą

 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

 11. Dzień roboczy – jeden dzień wolny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

§2

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy ul. Woźna 7/8 61-777 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy zielnik.poznan@gmail.com
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 17 1090 1450 0000 0001 4351 5426

§3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu https://sklepzielnik.pl

Do korzystania, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej , Opera w wersji 12.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 3. włączona obsługa plików cookie

§4

Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:
a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”
b.
przejść do koszyka
c.
wybrać sposób dostarczenia produktu, a następnie przejść do kasy
d.
wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wybrać sposób płatności
e.
kliknąć przycisk “kupuję i płacę”
f.
Opłacić zamówienie przez serwis Przelewy24 lub PayPal

 1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych produktów w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w ciągu 24 godzin

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej

§5

Koszt oraz sposoby dostawy zamówienia oraz odbioru produktu

 1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży

 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy:
  a.
  Przesyłka kurierska na terenie Polski z wyłączeniem miasta Poznań
  b.
  Przesyłka kurierska na terenie miasta Poznania
  c.
  Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, którego adres wskazany jest w §2 w dniach i godzinach otwarcia sklepu

 1. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski

§5

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na:

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy poprzez przesyłkę kurierską na terenie Polski z wyłączeniem miasta Poznań oraz przesyłkę kurierską na terenie miasta Poznania – nadaniu do Kupującego Produktu

 2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy poprzez odbiór osobisty – przygotowaniu produktu do odbioru w sklepie stacjonarnym

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych

 2. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie realizacji zamówienia

§6

Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  a.
  płatność elektroniczna przez serwis Przelewy24
  b. płatność elektroniczna przez serwis PayPal

 2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności elektronicznej przez serwis Przelewy24 oraz PayPal, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w momencie składania Zamówienia

§7

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na:
  a.
  W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy poprzez przesyłkę kurierską na terenie Polski z wyłączeniem miasta Poznań oraz przesyłkę kurierską na terenie miasta Poznania – nadaniu do Kupującego Produktu
  b.
  W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy poprzez odbiór osobisty – przygotowaniu produktu do odbioru w sklepie stacjonarnym

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych

 2. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie realizacji zamówienia

§8

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub osobie fizycznej opisanej w §8 ust. 1  lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik lub od odebrania Produktu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy

 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz osobie fizycznej opisanej w §8 ust. 1  w odniesieniu do roślin.

 4. Konsument oraz osoba fizyczna opisana w §8 ust. 1  może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na załączonym do niniejszego Regulaminu przykładowym formularzu. Konsument oraz osoba fizyczna opisana w §8 ust. 1  może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną lub złożone pisemnie w sklepie stacjonarnym sprzedającego – dane kontaktowe sprzedawcy zostały wskazane w §2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub przez osobę fizyczną opisaną w §8 ust. 1  oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu

 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a.
  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę uważa się za niezawartą

  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub osobie fizycznej opisanej w §8 ust. 1  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub osoby fizycznej opisanej w §8 ust. 1  o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub osoby fizycznej opisanej w §8 ust. 1  do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub przez osobę fizyczną opisaną w §8 ust. 1  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały przez Konsumenta lub przez osobę fizyczną opisaną w §8 ust. 1  użyte w pierwotnej transakcji

  d. Konsument lub osoba fizyczna opisana w §8 ust. 1 powinni odesłać nieużywany Produkt na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub osoba fizyczna opisana w §7 ust. 1  nada Produkt do wysyłki przed upływem terminu 14 dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument lub osoba fizyczna opisana w §8 ust. 1 . Konsument lub osoba fizyczna opisana w §8 ust. 1  może również zwrócić Produkt osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem wskazanym w §2.

  e. Konsument oraz lub osoba fizyczna opisana w §8 ust. 1  odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

§9

Reklamacja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego)
 3. Reklamacja może być wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną lub złożona pisemnie w sklepie stacjonarnym sprzedającego – dane kontaktowe sprzedawcy zostały wskazane w §2

 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Kupującego, opis zastrzeżeń do zakupionego produktu, proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, Kupujący może załączyć fotografię dokumentującą wadę Produktu. Wymogi podane w niniejszym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w powyższym terminie, uważa się, że uznał je za uzasadnione

 6. Produkty wadliwe zwracane w ramach procedury reklamacyjnej należy dostarczyć na adres Sprzedawcy podany w § 2. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca

 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi nie zostaje wyłączona w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10

Przepisy dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi nie zostaje wyłączona w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§11

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży

 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§12

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych, ujawnionych w związku z użytkowaniem strony w domenie sklepzielnik.pl Jest Wojciech Błażejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Błażejewski Wojciech Błażejewski, z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7773320093
 2. Dane osobowe podane w toku użytkowania strony w domenie sklepzielnik.pl przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym Rozporządzeniem oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu użytkowania strony w domenie sklepzielnik.pl

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z określonych aplikacji, przy których elementem koniecznym jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej oraz spowoduje usunięcie danych dotychczas otrzymanych

 5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Jako zgodę w przypadku niniejszego dokumentu należy rozumieć zaznaczenie pola wyboru przy oświadczeniach o zapoznaniu się z niniejszym dokumentem

 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a w/w Rozporządzenia.

 7. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, a także działające w celu zapewnienia realizacji obowiązków nałożonych przepisami odrębnych ustaw

 8. W dowolnym momencie Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ponadto Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta;